Όροι και προυποθέσεις

Αποδοχή των όρων

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της εφαρμογής (εφεξής «Όροι και Προϋποθέσεις») αφορούν την πρόσβαση και τη χρήση της διαδικτυακής πύλης και της εφαρμογής MΕTARTUM.

Ο κάθε ψηφιακός χρήστης οφείλει να τους διαβάσει πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση αυτής, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά. Σε περίπτωση που διαφωνεί με τους Όρους και Προϋποθέσεις οφείλει να μην κάνει χρήση του ιστοτόπου και της εφαρμογής (στο εξής «Εφαρμογές»), διαφορετικά με την πρόσβαση σε αυτήν ή τη χρήση της τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει λάβει πλήρη γνώση των Όρων και Προϋποθέσεων, όπως περιγράφονται στο παρόν και ότι τους αποδέχεται ρητά.

Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ψηφιακής εφαρμογής.

Σκοπός

Σκοπός της εφαρμογής είναι να ενημερώνονται οι επισκέπτες για τη δράση που αναπτύσσει η εφαρμογή METARTUM στο πλαίσιο της υλοποίησης των σκοπών της. Ειδικότερα, οι επισκέπτες/ψηφιακοί χρήστες μέσω των εφαρμογών θα ενημερώνονται αναφορικά με τις πολιτιστικές δραστηριότητες, την άυλη πολιτιστικής κληρονομιά του Ψηλορείτη και τις δραστηριότητες ψηφιακού πολιτισμού που αναπτύσσονται.

Επιπλέον, κάθε επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον παρών ιστότοπο και τον επίσημο ιστότοπο διαχείριση της http://www.androidus.gr.

Χρήση

Ο επισκέπτης των Εφαρμογών οφείλει να μην προβαίνει σε παράνομη, αθέμιτη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών, καθώς και να απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στις Εφαρμογές ή σε τρίτους.

Ευθύνη

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και επιμέλεια, προκειμένου να δημιουργήσουμε εφαρμογές, οι οποίες θα εξασφαλίζουν την εύκολη και πρακτική χρήση τους από τους επισκέπτες και θα διασφαλίζουν την προστασία τους. Ο επισκέπτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σχετικά με σφάλματα ή παραλείψεις του περιεχομένου των Εφαρμογών, αλλά ούτε σχετικά με τυχόν τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια παραμονής στην ιστοσελίδα ή χρήσης της ή σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση σε αυτές. Σε κάθε περίπτωση, εγγυόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να προβούμε στην άμεση αποκατάσταση των εκάστοτε προβλημάτων. Στο μέτρο που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, αποκλείεται κάθε ευθύνη μας για τυχόν ζημίες ή απώλειες που ενδέχεται να προκληθούν σε σχέση με τον Ιστότοπο και δεν αφορά περιπτώσεις που εκ του νόμου δεν είναι επιτρεπτός ο περιορισμός ή αποκλεισμός της ευθύνης μας.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Κανένας επισκέπτης δεν μπορεί να προβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο σε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση, μεταφορά, φόρτωση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, μετάφραση, διανομή, πώληση και τροποποίηση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου των Εφαρμογών για λόγους πέραν της προσωπικής χρήσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας. Όλο το περιεχόμενο των Εφαρμογών (ενδεικτικά αναφέρονται οπτικοακουστικό υλικό, κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, άρθρα, δεδομένα, πληροφορίες), καθώς και όλα τα εμπορικά δικαιώματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της ANDROIDUS Project Tank (ΑΜΚΕ) με εξαίρεση ρητώς αναφερόμενων δικαιωμάτων τρίτων. Τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, τα οποία εμφανίζονται στις Εφαρμογές ανήκουν στους νόμιμους δικαιούχους τους, οι οποίοι φέρουν αποκλειστική ευθύνη για αυτά και η εμφάνισή τους στην παρούσα διαδικτυακή πύλη δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εκχώρηση εκ μέρους τους άδειας ή του δικαιώματος χρήσης.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι Εφαρμογές συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο όταν ο επισκέπτης επικοινωνεί μαζί μας μέσω της διαθέσιμης φόρμας επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή συλλέγονται το όνομα, το επώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του επισκέπτη. Η νομική βάση που μας επιτρέπει να προβούμε στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη είναι το άρθρο 6 περ. 1 (α) του Γ.Κ.Π.Δ σύμφωνα με το οποίο η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

Σας ενημερώνουμε ότι μόνο εμείς ως διαχειριστές των Εφαρμογών μας έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχει ο επισκέπτης και μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν, καθώς και ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων αυτών, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια αυτών. Σας διαβεβαιώνουμε ότι βρισκόμαστε σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και με το Ν. 4624/2019, καθώς και ότι τηρούμε όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη, ώστε να περιορίσουμε κάθε ενδεχόμενο τυχαίας ή αθέμιτης επεξεργασίας.

Εγγυόμαστε ότι δεν θα προβούμε με οποιοδήποτε τρόπο σε διαβίβαση, γνωστοποίηση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν έχουμε τέτοιου είδους υποχρέωση από την ισχύουσα νομοθεσία ή ζητείται από δημόσιους ή δικαστικούς φορείς/αρχές.

Περαιτέρω, σας διαβεβαιώνουμε ότι διατηρούμε τα δεδομένα αυτά μόνο για όσο χρονικό διάστημα αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Όταν παρέλθει το διάστημα αυτό, προβαίνουμε σε διαγραφή των δεδομένων, εφόσον δεν έχουμε δικαιολογημένο έννομο συμφέρον για τη διατήρησή τους ή η διατήρησή τους δεν επιβάλλεται από τη νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση ενημερώνουμε ότι η επιλογή του επισκέπτη για συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι εντελώς προαιρετική και από τη στιγμή που ο επισκέπτης επιλέγει να χρησιμοποιήσει τις Εφαρμογές συγκατατίθεται στη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν. Ο επισκέπτης έχει δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και ανάκλησης της συναίνεσης, δικαίωμα στη λήθη, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, καθώς και δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως ασκήσει προς την ANDROIDUS Project Tank τα δικαιώματά σας, όπου αυτά εφαρμόζονται, και είτε δεν λάβατε απάντηση από εμάς, ή η απάντησή μας δεν σας ικανοποιεί.

Παραπομπή σε συνδέσμους

Ενδέχεται οι Εφαρμογές να κάνουν αναφορά ή να παραπέμπουν σε συνδέσμους άλλων ιστότοπων αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο των ιστοτόπων αυτών, τους όρους χρήσης τους ή τυχόν πολιτικές που ισχύουν σε αυτούς, καθώς και για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί από τη χρήση τους.

Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να τροποποιούνται οποτεδήποτε από εμάς, στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι Όροι και Προϋποθέσεις, όπως έχουν αναθεωρηθεί θα δημοσιεύονται άμεσα με δική μας επιμέλεια και θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Ο επισκέπτης οφείλει να ελέγχει κατά την επίσκεψή του στις Εφαρμογές τους Όρους και Προϋποθέσεις, ώστε να λαμβάνει γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Τυχόν χρήση των Εφαρμογών κατόπιν της έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων θα τεκμαίρεται ως ρητή και πλήρης αποδοχή εκ μέρους του επισκέπτη των Όρων και Προϋποθέσεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ακυρότητα μέρους

Εάν κάποιος όρος ή τμήμα όρου των Όρων και Προϋποθέσεων είναι ή κηρυχθεί άκυρος, παράνομος ή ανεφάρμοστος θεωρείται ότι τροποποιείται στο μικρότερο δυνατό βαθμό, ώστε να καταστεί έγκυρος, νόμιμος και εφαρμόσιμος. Εάν τέτοια τροποποίηση δεν είναι δυνατή, ο σχετικός όρος ή τμήμα όρου θεωρείται διαγραμμένος. Κάθε τροποποίηση ή διαγραφή όρου ή τμήματος όρου δυνάμει του παρόντος όρου δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και εφαρμογή των λοιπών Όρων και Προϋποθέσεων.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης των Εφαρμογών, καθώς και τυχόν τροποποίησή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν θα υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης των εφαρμογών, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται σε αυτές.

To top